A szakpszichoterápiák meghatározásai

(A Pszichiátriai Szakmai Kollégium állásfoglalása alapján)

A pszichoterápiás képzettség fokozatai szerint az ún. alap-pszichoterápiás tevékenységet pszichiáterek, gyermekpszichiáterek és klinikus szakpszichológusok végezhetnek. Szakpszichoterápia (módszerspecifikus pszichoterápia) végzéséhez pszichoterapeuta szakképesítés és módszerspecifikus jártasság szükséges. Kombináció esetén valamennyi alkalmazott technikában való képzettség szükséges.

 

 

Autogén tréning

 

Testi működések tudatosítása és harmonizálása meghatározott gyakorlatsor alkalmazásával, amely során feltételes reflexek épülnek ki, hatására a pszichés tenzió csökken, a szorongás oldódik, a vegetatív működés stabilizálódik.

 

Standard pszichoanalízis

 

A pszichoanalitikus alapszabály (szabad asszociáció, egyenletesen lebegő figyelem) szerint fekvő helyzetben folytatott terápiás eljárás. Feltáró, verbális módszer, fontos eszköze az értelmezés. A személyiségen belül működő, többnyire tudattalan erők átstrukturálásán keresztül hat, ez a tünetek javulásához és a személyiség összműködésének javulásához vezethet. A terápiás folyamat fontos része, hogy a személyiség kóros, konfliktusos részei a terápiás kapcsolatban megjelennek, megérthetővé és átdolgozhatóvá válnak.(Áttétel-viszontáttétel megértése, ezzel való munka)

 

Pszichoanalitikusan orientált pszichoterápia 

 

A pszichoanalízis dinamikus szemléletére építő, nem időhatáros egyéni terápia, amely egy vagy több paraméterében (pl. részleges szabad asszociáció, ülésgyakoriság, fekvő/ülő helyzet)

eltér a standard analízistől. Feltáró módszer, mely a személyiség átdolgozásán keresztül éri el a tünetek javulását és a személyiség változását.

 

Pszichoanalitikus rövidterápia

 

A pszichoanalízis elméletére és módszertanára támaszkodó, előre meghatározott ülésszámú, ülő helyzetben történő terápia.  A terápiás technika a pszichodinamikai fókuszra centrál. Célja a személyiség részleges, a tüneti viselkedéssel közvetlenül összefüggő megváltoztatása.

 

Jungi analitikus pszichoterápia

 

Olyan mélylélektani eljárás, amelynek specialitása a személyes tudattalanon túl a kollektív tudattalan koncipiálása. A jungi lélektan a kollektív tudattalan, az archetípusok és ezen belül a Selbst (ősmag) - koncepciójával  hidat alakított ki a tudományos mélylélektan és a vallások, az ezoterikus tanítások, a mítoszértelmezések irányában.

 

 

Aktív analitikus terápia

 

Más analitikus iskolák koncepciórendszerére épül, azt elfogadja. Hangsúlyozza azonban a tárgykapcsolatok fontosságát, épít az ép személyiségrészekre és a terapeuta aktivitását a terápiás cél megvalósítása, a hatékonyság fokozása érdekében kiemelten kezeli. (Felhasznál ezért pszichoedukatív, pedagógiai, behavior stb. elemeket, mint például feladat adása, tiltás,  gyakorlatok.)

 

 

Szimbólumterápia

 

Tematikus képi megjelenítés útján pszichés problémák mélylélektani feltárása és megoldása. Múltbéli traumák felidézését teszi lehetővé, személyiségbe integrálhatóvá. Technikája: imaginatív, meditatív, expresszív módszerek.

 

 

Hipnoterápia

 

Olyan pszichoterápiás forma, amely a hipnózist- egy sajátosan módosult tudatállapotot- használja fel a terápiás folyamat facilitálására. Fontos eleme a szuggesztió, valamint a hipnoterapeuta és a páciens erős áttételes jellegű kapcsolata.

 

 

Viselkedésterápia

 

 Kóros, inadaptív magatartásformák kedvező irányú befolyásolása, hiányzó de szükséges magatartásformák kialakítása a tanulási folyamatok törvényszerűségeinek figyelembevételével terápiás céllal.

 

 

Kognitív terápia

 

Magatartási zavarok, önkép zavarok hátterében rejlő kóros(diszfunkcionális) attitűdök módosításának eljárás-rendszere. A kognitív nézőpont az információfeldolgozásra és a jelentésadási folyamatra helyezi a hangsúlyt. A kognitív terápiák a klasszikus viselkedésterápiákkal integrálódva egyre nagyobb teret hódítanak.

 

Integratív pszichoterápia

 

A tudatállapot módosításának lehetőségeit a tanuláselméleten alapuló, a külső és belső viselkedés változtatását célzó viselkedéses és kognitív eljárásokat, valamint az interperszonális és interperszonális kommunikációs folyamatok befolyásolásának célzott eszközeit ötvözi az adott kórkép tüneti és patogenetikai sajátosságainak megfelelően.

 

Személyközpontú pszichoterápia

 

Rogers-i elvekre épülő pszichoterápia, mely során a problémáját aktívan kereső kliens – feltétel nélküli elfogadást, empátiát és kongruenciát tapasztalva – viselkedésében énképében, személyiségszerveződésében tartós, pozitív változás jön létre.

 

Pszichodráma csoport-terápia

 

Csoportban zajló terápia, melyben a tagok intrapszichés és interperszonális konfliktusait drámajátékba fordítjuk át. Az akció, az érzelmi átélés és belátás teszi lehetővé a terápiás változást. Oki és tüneti terápiaként alkalmazzuk.

 

 

Családterápia

 

A családterápia a családot egységként, többnyire rendszerként kezelő segítő, gyógyító beavatkozás, amely interakció, kommunikáció révén próbál változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. A pácienst az egész családdal való foglalkozás segítségével gyógyítja, ezáltal a diszfunkcionális családi rendszer is rendeződik.

 

 

Gyermekterápia

 

A különböző pszichoterápiás módszerek gyermekkorú páciensekre adaptált formája. A pszichoterápiás iskolákból kinőtt gyermekpszichoterápiák közös jellemzője, hogy szem előtt tartja a fejlődési szempontot és az életkori sajátosságokat. Ebből következik, hogy a felnőtt terápiáktól alapvetően eltérő, egységes eszközrendszerrel, esetenként nevelői attitűddel dolgozik és magában foglalja a páciens szociális környezetével való kapcsolattartást.

 

 

Dinamikus csoport-pszichoterápia

 

Pszichodinamikus, analitikus szemléletű csoportban végzett verbális terápia, 6-10 pácienssel. A terápia a tüneti viselkedés, a társas kapcsolatok zavarának belső összefüggéseit célozza és a csoport pszichodinamikai terében gyógyítja. Rövid, előre meghatározott ülésszámú formája elsősorban fókuszálható problémák kezelésére alkalmas. Az ambuláns, hosszú távú forma alkalmas a személyiség összműködésének széleskörű javítására. Csoportban sok, az egyéni terápiás kapcsolatot viselni nem tudó beteg is kezelhető. Osztályos és ambuláns helyzetben egyaránt alkalmazható, ambulánsan hosszú formái különösen hatékonyak.